Welkom bij Autobedrijf Mekes

Voor mensen die ons bedrijf bezoeken nemen we altijd de tijd. Een goed wederzijds begrip leidt immers tot de beste resultaten.  U krijgt altijd onafhankelijk, persoonlijk advies over uw mogelijke aankoop en de consequenties daarvan op lange termijn. Staat de auto die u zoekt er niet tussen? Vraag het ons en wij zoeken de auto voor u op met zorg voor kwaliteit en garantie.

Overzicht occasions

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Autobedrijf Mekes
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten van Autobedrijf Mekes , bekend onder nummer 01143041 van het handelsregister te Groningen.

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, via internet of een vergelijkbaar medium, tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op te verrichten diensten, met name het werven & selecteren van kandidaten, door autobedrijf Mekes aan opdrachtgevers.
1.2 Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door autobedrijf Mekes schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

2 Definities
2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:
2.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van Autobedrijf Mekes  voorziet of wil voorzien van kandidaten. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, worden ook met opdrachtgever gelieerde (rechts)personen bedoeld.
2.3 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van Autobedrijf Mekes werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.
2.4 Opdracht: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan Autobedrijf Mekes geeft met betrekking tot het werven & selecteren van kandidaten welke direct in dienst zullen treden bij opdrachtgever.
2.5 Overeenkomst: de overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht zijn neergelegd.

3 Vrijblijvendheid van aanbiedingen / totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Autobedrijf Mekes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van Autobedrijf Mekes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Autobedrijf Mekes een door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Autobedrijf Mekes tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

4 Selectie van kandidaten
4.1 Autobedrijf Mekes heeft volledige vrijheid bij de selectie van kandidaten en betrekt hierbij:
de hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat zoals deze door de kandidaat aan Autobedrijf Mekes zijn bekend gemaakt
de persoonlijke ervaringen die Autobedrijf Mekes heeft met de kandidaat
de door opdrachtgever verstrekte selectiecriteria
4.2 Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismaking- c.q. sollicitatiegesprek met geselecteerde kandidaten.                                                                                                                                                                                4.3 Autobedrijf Mekes kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig de door opdrachtgever gevraagde kandidaten aan te melden.

5 Verantwoordelijkheid opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door Autobedrijf Mekes voorgestelde kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen.
Voorts is opdrachtgever verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor Autobedrijf Mekes is daarbij uitgesloten.

6 Verplichting Autobedrijf Mekes
6.1 Autobedrijf Mekes verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen kandidaten te selecteren conform de visie en missie van Autobedrijf Mekes, overeenkomstig de criteria zoals door de opdrachtgever verstrekt.

7 Aansprakelijkheid
7.1 Autobedrijf Mekes is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever.
7.2 Autobedrijf Mekes draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten danwel via Autobedrijf Mekes ingeleende werknemers veroorzaken aan opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden.
7.3 Aansprakelijkheid van Autobedrijf Mekes ten opzichte van opdrachtgever is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het totale factuurbedrag dat Autobedrijf Mekes voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.
7.4 Opdrachtgever zal Autobedrijf Mekes te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken ten opzichte van Autobedrijf Mekes eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

8 Tarieven en declaraties
8.1 Het tarief voor bemiddeling bij werving & selectie van kandidaten voor opdrachtgever wordt uitgedrukt in percentages van het bruto jaarsalaris incl. emolumenten op basis van een full-time aanstelling, ongeacht het aantal werkuren.                                                                                                                                                                       8.2 Betaling is verschuldigd zodra een kandidaat een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever heeft gesloten, doch uiterlijk per de datum van indiensttreding.
8.3 Betaling is eveneens verschuldigd indien de opdrachtgever een door Autobedrijf Mekes voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na de introductie of het kennismakingsgesprek een aanbieding doet voor een dienstverband en er een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor het verrichten van werkzaamheden in welke zin dan ook, conform de voorwaarden zoals vermeld in art. 8.1 en 8.2. De opdrachtgever is verplicht Autobedrijf Mekes onverwijld op de hoogte te stellen van een onder 8.3 bedoelde indiensttreding
8.4 In geval van een opdracht voor Werving & Selectie staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van het aangeleverde functieprofiel en/of profiel van de gezochte kandidaat.
8.5 In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledige honorarium te voldoen.
8.6 Een werving & selectie opdracht vindt plaats op “no cure, no pay-basis”, waarbij het de opdrachtgever vrij staat een kandidaat via andere kanalen te werven/selecteren, in welk geval de opdrachtgever echter wel verplicht is Autobedrijf Mekes actief op de hoogte te houden van de voortgang van de selectieactiviteiten via die andere kanalen.
8.7 Onverminderd het bepaalde in art.10 van deze algemene voorwaarden is het de opdrachtgever niet toegestaan de persoonlijke gegevens van een voorgestelde kandidaat op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken.

9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.2 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal rente verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur, te weten 1,5 % per maand.
9.3 Daarnaast is de opdrachtgever in geval van verzuim gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, aan Autobedrijf Mekes te vergoeden, welke nodig zullen zijn om de aan haar verschuldigde bedragen te doen innen.

10 Geheimhouding
10.1 Autobedrijf Mekes verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar kenbaar gemaakte informatie met betrekking tot opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te hare kennis komt, welke niet van algemene bekendheid is.

11 Wijziging
11.1 Autobedrijf Mekes behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Autobedrijf Mekes opdrachtgever in kennis heeft gesteld.

12 Geschillen
12.1 Geschillen tussen opdrachtgever en Autobedrijf Mekes zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Autobedrijf Mekes

mekes © copyright 2023 | design by palmautos